• Huvudsponsor

Lördag Lör 22 Februari Feb
Söndag Sön 23 Februari Feb
Onsdag Ons 26 Februari Feb
Lördag Lör 29 Februari Feb
Söndag Sön 1 Mars Mar
Onsdag Ons 11 Mars Mar
Lördag Lör 12 September Sep
Söndag Sön 13 September Sep
Måndag Mån 14 September Sep
Fredag Fre 18 September Sep
Lördag Lör 19 September Sep

Villkor

 

 1. Bakgrund 

När du besöker Webbplatsen, kan Svenska DamHockeyLigan AB ("SDHL", "vi" eller "oss") komma att samla in och behandla Personuppgifter rörande dig. 

Denna information om behandling av Personuppgifter anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål dessa behandlas, vilka rättigheter du har samt annan viktig information i förhållande till behandlingen av dina Personuppgifter.

Genomgående i denna text används begreppet "behandling", vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

"Tillämplig Dataskyddslagstiftning" betyder från tid till annan gällande lagstiftning, förordningar, inklusive föreskrifter som meddelats av berörda tillsynsmyndigheter, avseende skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och särskilt rätt till skydd av deras Personuppgifter vid behandling av Personuppgifter som är tillämplig på SDHL, inklusive Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

"Personuppgifter" betyder all information som är hänförlig till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

"Webbplatsen" betyder https://www.sdhl.se/. 

 1. Cookies

SDHL använder cookies och liknande tekniker för att samla in information om dig och din enhet (t.ex. telefon eller dator) när du besöker Webbplatsen. För mer information om hur SDHL använder cookies, se vår information om användning av cookies här.

 1. Ändamålen med behandlingen av dina Personuppgifter
  1. Kommunikation med dig som besökare

Vi kommer att behandla dina Personuppgifter när du kommunicerar med oss via de kontaktformulär som finns tillgänglig på Webbplatsen. Personuppgifter vi behandlar för detta ändamål är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Personuppgifter som anges i fritextfält
 • Information om vad ditt ärende gäller


Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är SDHL:s berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig samt besvara dina frågor och hantera dina ärenden. Personuppgifterna kommer att behandlas under tre (3) månader efter senaste kommunikation.

  1. Utvärdera och följa upp användningen av våra digitala kanaler

Vi kommer att behandla dina Personuppgifter för att kunna utvärdera och följa upp användningen av Webbplatsen och våra digitala kanaler, bl.a. för att kunna ta fram statistik rörande Webbplatsen. Personuppgifter vi behandlar för detta ändamål är:

 • Namn
 • Användargenererad information, t.ex. loggfiler och sökmönster

 

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är SDHL:s berättigade intresse av att kunna utvärdera och följa upp användningen av Webbplatsen och SDHL:s digitala kanaler. Personuppgifter behandlas för detta ändamål endast under tiden så statistik framställs och kommer sedan inte behandlas för detta ändamål. Aggregerade och/eller anonymiserade rapporter bevaras tills vidare. 

  1. Genomföra enkäter och omröstningar

Vi kommer att behandla dina Personuppgifter när du deltar i olika former av enkätundersökningar via Webbplatsen, t.ex. när du är med och röstar på veckans mål. Personuppgifter vi behandlar för detta ändamål är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Dina svar på enkäten eller omröstningen

 

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är SDHL:s berättigade intresse av att kunna genomföra och presentera resultatet av omröstningar och enkäter som genomförs via Webbplatsen. Personuppgifter behandlas för detta ändamål under tre (3) månader från avslutad undersökning.

  1. Hantera RSS-flöde

Vi kommer att behandla dina Personuppgifter om du väljer att följa ditt favoritlag med hjälp av RSS. Personuppgifter vi behandlar för detta ändamål är:

 • Namn
 • IP-adress

 

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är SDHL:s berättigade intresse av att kunna tillhandahålla RSS-flöde till dig som användare om du har valt att begära detta. Personuppgifterna behandlas för detta ändamål så länge som du väljer att låta RSS-flödet vara aktivt.

  1. Hantera och skydda våra IT-system och tjänster

Vi kommer att behandla dina Personuppgifter för att hantera och skydda våra IT-system och tjänster genom bl.a. loggning, felsökning, backuper, underhåll av system och utredning av eventuella IT-incidenter. När så är nödvändigt behandlar vi följande Personuppgifter:

 • Samtliga kategorier av personuppgifter som har angivits ovan och som har sparats i loggfiler.

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är SDHL:s berättigade intresse av att kunna hantera och skydda våra IT-system och tjänster. Personuppgifterna som behandlas för detta ändamål kommer att behandlas under tolv (12) månader från att logghändelsen registrerats och raderas löpande. 

  1. Fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk

SDHL kan komma att behandla dina Personuppgifter för att försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk om en tvist mot förmodan skulle uppstå mellan dig och SDHL, eller om dina Personuppgifter är nödvändiga att behandla inom ramen för en eventuell tvist mot en tredje part. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Övrig information som är nödvändig inom ramen för det rättsliga anspråket, t.ex. information som förekommer i korrespondens med dig.

 

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är SDHL:s berättigade intresse i att kunna försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk. Personuppgifter behandlas för detta ändamål under den tid som är nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara det rättsliga anspråket.

 1. Överföring av Personuppgifter 
  1. Personuppgiftsbiträden

SDHL anlitar i förekommande fall leverantörer som behandlar Personuppgifter för SDHL:s räkning (s.k. personuppgiftsbiträden). Dessa personuppgiftsbiträden har tillgång till dina personuppgifter och behandlar dessa endast i enlighet med SDHL:s instruktioner. Följande personuppgiftsbiträden anlitas av SDHL:

Personuppgiftsbiträde

Typ av tjänst

Sports Editing Sweden AB (org. nr. 556684-1571)

Levererar och hostar Webbplatsens plattform.

[◆]

[◆]

 

  1. Mottagare som är personuppgiftsansvariga

SDHL kan även komma att dela dina Personuppgifter med parter, vilka tar emot Personuppgifterna i deras egenskap av självständigt personuppgiftsansvariga:

Mottagare

Ändamål

Laglig grund

Myndigheter

Uppfylla skyldigheter enligt lag.

Rättslig skyldighet.

Externa rådgivare

Överföring till externa rådgivare såsom advokatbyråer, revisionsbyråer eller liknande rådgivare för att hantera rättsliga skyldigheter, för att hantera eller bemöta rättsliga krav eller för rådgivning vid t.ex. en verksamhetsöverlåtelse.

Rättslig skyldighet eller ett berättigat intresse där det berättigade intresset består av att kunna hantera eller bemöta rättsliga krav eller kunna inhämta rådgivning i andra ärenden.

Domstolar, motparter etc.

Hantera och bemöta rättsliga krav.

Berättigat intresse av att kunna hantera och bemöta rättsliga krav.

Rättsvårdande myndigheter, t.ex. Polisen

Uppfylla skyldigheter enligt lag.

Rättslig skyldighet.

 

 1. Säkerhet

SDHL säkerställer att tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att skydda Personuppgifter från olaglig eller oavsiktlig förlust eller förvanskning, samt från otillåten eller olaglig tillgång till Personuppgifter. Till skydd för Personuppgifter har således lämpliga skyddsåtgärder vidtagits med hänsyn till de särskilda risker som är kopplade till en viss behandling av Personuppgifter, samt den nivå av känslighet som är kopplad till Personuppgifterna.  

 1. Dina rättigheter

Du har i enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina Personuppgifter. Du utövar dina rättigheter genom att kontakta SDHL på de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 7 nedan. Nedan följer en uppräkning av de rättigheter du har i förhållande till behandlingen av dina Personuppgifter. Notera att dina rättigheter i vissa fall kan vara begränsade. 

Rätt till rättelse 

SDHL kommer att vidta åtgärder i enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter. 

Rätt att invända mot behandling

Om behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än SDHL:s berättigade intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett avgörande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.

Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från SDHL att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format. 

Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Rätt att återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till någon behandling har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta SDHL på de kontaktuppgifter som framgår nedan.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Datainspektionen.

 1. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, kontakta gärna SDHL enligt nedanstående kontaktinformation.

Svenska DamHockeyLigan AB (559072-4265) 

 

Adress: Arenavägen 45, 121 77 Johanneshov

Telefonnummer: 073 745 70 31

E-post: [email protected]